Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharma Complex Solutions Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-102, przy ulicy Marszałkowskiej 115/338, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000482335, NIP: 1182093805, REGON: 14682353;
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować korzystając
  z adresu e-mail: joanna.lipa@pcsolutions.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora
  w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy określonej w przesłanej korespondencji;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.